Друк

Герб України

КОМИШАНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА
Комсомольського району
м. Херсона

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

Р І Ш Е Н Н Я

смт. Комишани

від 11.08.2011 року № 112

 

 

Про організацію роботи із забезпечення виконавчим комітетом Комишанської селищної ради доступу до публічної інформації у відповідності до вимог чинного законодавства.

З метою організації виконання  Закону України «Про доступ до публічної інформації», беручи до уваги   Указ Президента України від 05 травня 2011 року № 547/2011 «Питання забезпечення органами виконавчої влади доступу до публічної інформації», прагнучи до прозорості і відкритості в діяльності селищної ради та її виконавчого комітету, керуючись частиною  першою статті 52 та частиною шостою статті 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет селищної ради

В И Р І Ш И В:

1. Встановити, що виконавчий комітет Комишанської селищної ради:

     1.1. Є розпорядником інформації, отриманої або створеної у процесі здійснення виконавчим комітетом селищної ради власних повноважень.

     1.2. Не є розпорядником інформації за наступними запитами:

           - на інформацію щодо центральних або інших місцевих органів виконавчої влади;

           - на інформацію, що може бути отримана шляхом узагальнення, аналітичної обробки даних або потребує створення в інший спосіб.

2. Визначити секретаря ради та виконкому, спеціаліста ІІ категорії з питань роботи виконкому  спеціальними виконавцями з питань запитів на інформацію, що надходять до виконавчого комітету селищної ради, відповідно до пункту 5 статті 14 Закону України «Про доступ до публічної інформації» (далі - Закон).

3. Затвердити згідно з додатками 1,2:

           - Порядок подання запитів на інформацію до виконавчого комітету Комишанської селищної ради;

           - форму запиту на інформацію (зі стислою інструкцією щодо процедури подання такого запиту та отримання інформації).

4. Секретарю ради та виконкому Чехун Н.О.:

    4.1. Запровадити облік запитів на інформацію та надавати консультації під час оформлення запиту.

    4.2. Створити умови для подання письмових запитів громадянами з обмеженими можливостями відповідно до частини 7 статті 19 Закону.

    4.3. До 01.10.2011 року  головному бухгалтеру Чехун І.А. вивчити питання щодо відкриття сайту Комишанської селищної ради на якому будуть розміщуватися проекти рішень, що підлягають оприлюдненню, а також інформацію про діяльність виконавчого комітету селищної ради.

5.  Забезпечувати розміщення на сайті Комишанської селищної ради актів органу місцевого самоврядування, нормативно правових актів, що підлягають оприлюдненню, відповідно до частини 2 статті 15 Закону.

6. Забезпечувати оприлюднення на офіційному сайті Комишанської селищної ради проектів нормативних актів Комишанської селищної ради та її виконавчого комітету, що підлягають обговоренню, відповідно до частини 3 статті 15 Закону, а  також систематичне оперативне оприлюднення та оновлення інформації про діяльність виконавчого комітету Комишанської селищної ради.

7. Спеціалісту ІІ категорії з питань роботи виконкому Івановій О.М. здійснювати контроль за дотриманням строків надання відповідей на запити про інформацію.

8. Спеціалісту І категорії, економісту Макусинській С.А., надати селищному голові пропозиції щодо визначення розміру фактичних витрат для задоволення запитів на інформацію ( копіювання та друк) у межах граничних норм, установлених Кабінетом Міністрів України.

9. Селищному голові, заступнику селищного голови, секретарю ради та виконкому:

    9.1. Під персональну відповідальність забезпечити неухильне виконання підпорядкованими працівниками виконкому Закону України «Про доступ до публічної інформації».

    9.2. Забезпечувати своєчасне надання секретарю ради та виконкому проектів рішень, що підлягають оприлюдненню, а також оновленої інформації про діяльність виконавчого комітету Комишанської селищної ради.

Селищний голова О.Б.Фатєєв
Секретар ради та виконкому Н.О.Чехун

Додаток 1
до рішення виконкому
від 11.08.2011 року № 112

ПОРЯДОК
подання запитів на інформацію до виконавчого комітету Комишанської селищної ради

1. Відповідно до частини 1 статті 12 Закону «Про доступ до публічної інформації» (далі –Закон), запит на інформацію подається фізичною або юридичною особою, об'єднанням громадян без статусу юридичної особи розпоряднику інформації в усній чи письмовій формі під час особистого прийому або шляхом надсилання поштою, електронною поштою, телефаксом або за телефоном відповідно до частини 3 статті 19 Закону.

2. Запит на інформацію подається у довільній формі (частина 4 статті 19 Закону).

3. Запит на інформацію відповідно до частини 5 статті 19 Закону повинен містити:

- прізвище, ім'я, по батькові (найменування) запитувача, поштову адресу, адресу електронної пошти або номер засобу зв'язку (якщо такий є);

- загальний опис інформації або вид, назву, реквізити чи зміст документа, щодо якого зроблено запит (якщо запитувачу це відомо);

- підпис і дату (за умови подання письмового запиту).

4. Для подання письмового запиту запитувач може використати форму, яку надає розпорядник інформації або яка розміщується на офіційному сайті Комишанської селищної ради ( частина 6 статті 19 Закону).

5. Запит на інформацію може бути подано особисто до виконавчого комітету Комишанської селищної  ради або посадовим особам, котрі організують у встановленому порядку доступ до публічної інформації, якою володіє розпорядник інформації, в робочий час, згідно з Правилами внутрішнього трудового розпорядку (частина 5 статті 14 Закону).

6. Під час подання запиту на інформацію запитувач зазначає зручну для нього форму отримання інформації.

7. У разі коли з поважних причин (інвалідність, обмежені фізичні можливості тощо) особа не може подати письмовий запит, його оформлює   визначена наказом керівника відповідного виконавчого комітету посадова особа, котра організує в установленому порядку доступ до публічної інформації, якою володіє розпорядник інформації, із зазначенням прізвища, імені, по батькові, контактного телефону в запиті, та надає копію запиту особі, яка його подала ( частина 7 статті 19 Закону).

8. На вимогу запитувача, на першому аркуші копії запиту проставляється відбиток штампа, дата надходження та вхідний номер запиту. Така копія повертається запитувачу.


ФОРМА Додаток 2
до рішення виконкому
від 11.08.2011 року № 112

                                                                             

Запит на інформацію(прізвище, ім’я , по батькові – для фізичних осіб;  найменування організації, прізвище, ім’я, по батькові представника організації – для юридичних осіб та об’єднань громадян, що не мають статусу  юридичної особи)

 
(поштова адреса або електронна адреса, контактний телефон)

 

 

 

Прошу відповідно до Закону України  «Про доступ до публічної інформації»


 


 


(загальний опис інформації або вид, назва, реквізити чи зміст документа)

 

Запитувану інформацію прошу  надати у визначений Законом строк
(необхідне зазначити):

на поштову адресу


 


(поштовий індекс, область, район,населений пункт, вулиця , будинок, квартира)

 

на електронну адресу
телефаксом
за телефоном

 

 


 
(дата)     (підпис)

Примітки

 

1. Система обліку, що містить інформацію про документи, які перебувають у володінні

 


                                              (найменування розпорядника інформації)

 

розміщена на веб-сайті ______________________________________________.
                                     (адреса офіційного веб-сайту розпорядника інформації)

 

2. Запит може бути поданий:

на поштову адресу ____________________________________________;

                                                 (поштова адреса розпорядника інформації)

на електронну адресу __________________________________________;
                                                      (електронна адреса розпорядника інформації)

телефаксом __________________________________________________;

                                               (номер телефаксу розпорядника інформації)

за телефоном _________________________________________________.

                                          (номер телефону розпорядника інформації)

 

3. Запит може бути поданий особисто до виконавчого комітету Комишанської селищної ради або посадовим особам, котрі організують у встановленому порядку доступ до публічної інформації, якою володіє розпорядник інформації, в робочий час, згідно з Правилами внутрішнього трудового розпорядку або поштою, факсом, телефоном, електронною поштою, за номерами, зазначеними на офіційному сайті Комишанської селищної ради, в рубриці «Доступ до публічної інформації» (частина 3               статті 19 Закону України «Про доступ до публічної інформації» (далі – Закон).

4. У запиті необхідно зазначити спосіб отримання інформації.

5. Відповідь на запит на інформацію надається у спосіб, обраний запитувачем відповідно до статті 20 Закону.

6. Інформація на запит надається безоплатно ( частина 1 статті 21 Закону).

7. У разі коли запитувана інформація містить документи обсягом більш як 10 сторінок, про це протягом п'яти робочих днів з дня надходження запиту повідомляється запитувач із зазначенням обсягу фактичних витрат, пов'язаних із копіюванням або друком документів, та реквізитів і порядку відшкодування таких витрат( частини 2,3 статті 21 Закону).

8. Відповідно до статті 22 Закону, в задоволенні запиту може бути відмовлено у таких випадках:

8.1. Розпорядник інформації не володіє і не зобов'язаний відповідно до його компетенції, передбаченої законодавством, володіти інформацією, щодо якої зроблено запит.

8.2. Інформація, що запитується, належить до категорії інформації з обмеженим доступом.

8.3. Запитувач не оплатив фактичні витрати, пов'язані з копіюванням або друком документів, відповідно до пункту 7 цих приміток.

8.4. Не дотримано вимог до складення та подання запиту на інформацію, передбачених частиною п'ятою статті 19 Закону України «Про доступ до публічної інформації», а саме не зазначено:

- прізвище, ім'я, по батькові (найменування) запитувача, поштову адресу або адресу електронної пошти, а також номер засобу зв'язку (якщо такий є);

- загальний опис інформації або вид, назву, реквізити чи зміст документа, щодо якого зроблено запит (якщо запитувачу це відомо);

-  підпис і дату (за умови подання письмового запиту).