ЗАТВЕРДЖЕНО
загальними зборами трудового колективу виконкому
Комишанської селищної ради
від 20 березня  2007року.
Протокол №1

ВНУТРІШНІЙ ТРУДОВИЙ РОЗПОРЯДОК

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

 

1. У відповідності з Конституцією України кожен має право на працю, що включає можливість заробляти собі на життя працею яку він вільно обирає, або на яку вільно погоджується.

Держава створює умови для повного здійснення громадянами права на працю, гарантує рівні можливості у виборі професії та роду трудової діяльності, реалізує програми професійно-технічного навчання, підготовки та перепідготовки кадрів до суспільних потреб.

Кожен має право на належні, безпечні і здорові умови праці, на заробітну плату не нижчу від визначеної законом..

Громадянам гарантується захист від незаконного звільнення

Право на своєчасне одержання винагороди за працю захищається законом.

2. Внутрішній трудовий розпорядок визначає організацію та розпорядок роботи, а також пов’язані з цим права та обов’язки роботодавця та працівників.

Внутрішній трудовий розпорядок визначається нормативними та іншими актами.

Правила внутрішнього трудового розпорядку затверджується адміністрацією з урахуванням думки профспілкового комітету, або вільно обраних працівниками представників. Ці правила не можуть суперечити нормативно-правовим актам, угодам, колективному договору, а також нормативним актам адміністрації, які погоджено з визначеним органом. Правила внутрішнього трудового розпорядку доводяться до відома всіх працівників шляхом розміщення їх на видному місці.

1.ПОРЯДОК ПРИЙНЯТТЯ І ЗВІЛЬНЕННЯ З РОБОТИ ПРАЦІВНИКІВ.

3. Працівники реалізують право на працю шляхом укладення Трудового договору про роботу в установі.

4. При прийомі на роботу громадянин зобов’язаний подати паспорт, або інший документ, що посвідчує особу; трудову книжку, оформлену в установленому порядку; документ про освіту (спеціальність, кваліфікацію); довідку органу державної податкової служби про присвоєння ідентифікаційного номера; заяву про прийняття а роботу із зазначенням прохання прийняти на роботу за основним місцем чи за сумісництвом.

Для розгляду питання паро призначення на посаду посадової особи місцевого самоврядування додатково надається:

особова картка (форма П-2-ДС) з відповідними та фотокарткою розміром 4х6 сантиметрів;

відповідно до статті 13 Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування», відомості про доходи та зобов’язання фінансового характеру, в тому числі за кордоном, стосовно себе та членів своєї сім'ї;

попередження про встановлені законодавством України обмеження пов'язані з прийняттям на службу в органи місцевого самоврядування та з її проходженням, підписане претендентом;

довідку про наявність встановленої форми допуску до державної таємниці (для відповідних посад);

заяву про участь у конкурсі.

Забороняється вимагати від осіб, які поступають на роботу, відомості про їх партійну чи національну приналежність, походження, прописку та документи, подання яких не передбачено законодавством.

5. Трудовий договір укладається, як правило, в письмовій формі.

Укладення трудового договору оформляється розпорядженням керівника про зарахування працівника на роботу .

Трудовий договір вважається укладеним і тоді, коли розпорядження не було видано, але працівника фактично було допущено до роботи.

6. Особі, запрошеній на роботу в порядку переведення з іншого підприємства, установи організації за погодженням між керівниками, не може бути відмовлено в укладенні трудового договору.

7. До початку роботи за укладеним трудовим договором адміністрація зобов’язана:

а) роз'яснити працівникові його права і обов’язки, проінформувати про умови та оплату праці;

б) ознайомити працівника з правилами внутрішнього трудового розпорядку та колективним договором;

в) визначити працівникові робоче місце, забезпечити його необхідними для роботи засобами;

г) проінструктувати працівника з техніки безпеки, протипожежної охорони та іншим правилам охорони праці.

8. На всіх працівників, які працюють в установі понад п’яти днів ведуться трудові книжки. Працівникам, що стають на роботу вперше, трудова книжка оформляється не пізніше п’яти днів після прийняття на роботу.

9. Припинення трудового договору можливе лише за підстав, передбачених законодавством України.

Працівник має право розірвати трудовий договір, укладений на визначений строк, попередивши про це адміністрацію установи письмово на два тижні. У разі, коли заява працівника про звільнення з роботи за власним бажанням зумовлена неможливістю продовжувати роботу (з поважних причин, передбачених законодавством) адміністрація повинна розірвати трудовий договір у строк, про який просить працівник.

За угодою між працівниками та адміністрацією, трудовий договір може бути розірвано до закінчення строку попередження.

Строковий трудовий договір підлягає розірванню достроково на вимогу працівника у разі його хвороби або інвалідності, які перешкоджають виконанню роботи за договором, порушення адміністрацією законодавства про працю, колективного або трудового договору та у випадках, передбачених законодавством.

Розірвання трудового договору з ініціативи адміністрації установи не допускається без попередньої згоди профспілкового комітету, за винятком випадків, передбачених законодавством.

Припинення трудового договору оформляється розпорядженням керівника.

10. Адміністрація зобов’язана в день звільнення видати працівникові належно оформлену трудову книжку з внесеним до неї записом про звільнення і провести з ним розрахунок у строки, визначені законодавством. Днем звільнення вважається останній день роботи.

ІІІ. ОСНОВНІ ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ ПРАЦІВНИКА

11. У трудових відносинах працівник реалізує такі основні права:

а) право на працю шляхом укладення трудового договору про роботу в установі (органі);

б) право на повагу його гідності та честі;

в) право на відпочинок відповідно до законів про обмеження робочого дня та робочого тижня і про щорічні оплачувані відпустки;

г) право на здорові і безпечні умови праці;

д) право на об’єднання в професійні спілки та на вирішення колективних трудових конфліктів(спорів) у встановленому законом порядку;

 е) право на матеріальне забезпечення в порядку соціального страхування в старості, а також у разі хвороби, повної або часткової втрати працездатності;

ж) право на матеріальну допомогу в разі безробіття;

з) право на звернення до суду для вирішення трудових спорів незалежно від характеру виконуваної роботи або займаної посади .

і) право на заробітну плату за виконану роботу та своєчасну її виплату.

12) Основними обов’язками працівника є:

а) особисте і сумлінне виконання свої обов’язків за трудовим договором;

б) дотримання трудової дисципліни і правил внутрішнього трудового розпорядку;

в) виконання своїх функціональних обов’язків та завдань керівника;

г) дотримання правил охорони праці і техніки безпеки;

д) дбайливе ставлення до майна;

е) негайне повідомлення адміністрації установи про загрози життю та здоров'ю працівників, збереженню їх майна;

ж) повідомлення адміністрації про поважні причини відсутності на роботі.

Коло обов’язків, які виконує кожен працівник відповідно до своєї кваліфікації, спеціальності та посади, визначається посадовими інструкціями, затвердженими в установленому порядку.

ІV. ОСНОВНІ ПРАВА І ОБОВ'ЯЗКИ АДМІНІСТРАЦІЇ

13. У трудових відносинах адміністрація реалізує такі права:

а) право на укладення і розірвання трудових договорів з працівниками;

б) право вимагати від працівників належного виконання їх обов’язків відповідно до умов трудового договору, дотримання правил внутрішнього розпорядку, правил охорони праці, дбайливого ставлення до ввіреного йому майна;

в) право на ведення колективних переговорів і укладення колективних договорів, угод;

г) право заохочувати працівників за результатами праці;

д) право застосовувати до працівників, винних у порушенні своїх трудових обов’язків, дисциплінарні стягнення;

е) право видавати (ухвалювати) нормативні акти;

14.Основими обов’язками адміністрації є:

а) шанувати честь і гідність та інші особисті цінності працівника;

б) дотримуватись вимог трудового законодавства;

в) створювати працівникам належні умови праці;

г) своєчасно виплачувати працівникам заробітну плату та здійснювати інші виплати, передбачені нормативно-правовими актами угодами, колективним і трудовим договорами;

д) здійснювати загальнообов’язкове державне соціальне страхування працівників, а у випадках, передбачених законом і членів їх сімей;

е) створювати передбачені нормативно-правовими актами угодами і колективними договором умови для здійснення виборним профспілковим органом своїх повноважень в установі;

є) забезпечувати працівників відповідно до нормативно-правових актів, угод, колективного трудового договорів засобами колективного та індивідуального захисту;

ж) забезпечити на вимогу іншої сторони ведення колективних переговорів та укладення колективного договору відповідно до закону;

з) надавати працівникам на їх вимогу повну і достовірну інформацію що стосується їх трудової діяльності;

и) надавати працівникам та їх представникам повну і достовірну інформацію, необхідну для ведення колективних переговорів і здійснення контролю за виконання умов угод, колективного договору;

і) виконувати інші обов’язки, передбачені трудовим законодавством нормативно-правовими та іншими актами у сфері праці та зобов’язання за колективним і трудовим договорами.