ЗАТВЕРДЖЕНО

                                                                                                         рішенням  ІІ  сесії  селищної  ради

                                                                                                         VІІ скликання  від 24.11.2015  р. № 6

 

 

   РЕГЛАМЕНТ   КОМИШАНСЬКОЇ  СЕЛИЩНОЇ  РАДИ

 

Розділ 1. Загальні положення

Стаття 1.

            Комишанська селищна рада – представницький орган місцевого самоврядування, складається із 26 депутатів, здійснює від імені громади та в її інтересах функції й повноваження місцевого самоврядування. Діяльність селищної ради, її органів, посадових осіб ґрунтується на колективному, вільному обговоренні й вирішенні питань на принципах законності, гласності, широкому залученні громадян до управління громадськими справами та реалізації волі виборців через своїх депутатів, відповідальності й підзвітності перед радою та територіальною громадою селищної ради, обраних або призначених посадових осіб місцевого самоврядування.

            Комишанська селищна рада має статус юридичної особи, самостійний баланс, розрахунковий та інші рахунки, печатку, штамп та є неприбутковою установою.

Стаття 2.

            Регламент селищної ради (далі Регламент) – нормативно-правовий документ, який встановлює порядок скликань сесій селищної ради, підготовки та розгляду нею питань, проведення пленарних засідань, порядок внесення на розгляд ради та прийняття нею рішень, порядок формування та організації роботи постійних комісій та інших органів ради, здійснення депутатської діяльності, обрання та затвердження посадових осіб, інші процедури, які випливають з повноважень ради, встановлених Конституцією України, Законами України „Про місцеве самоврядування в Україні”, „Про статус депутатів місцевих рад” та іншими законодавчими актами.

            Не пізніше, як на другій сесії затверджуються Регламент селищної ради та Положення про постійні комісії нового скликання.

            Контроль за дотриманням Регламенту покладається на селищного голову, секретаря ради та виконкому та постійну комісію мандатну, з питань депутатської діяльності, регуляторної  політики, з питань планування,  фінансів ,бюджету та соціально-економічного розвитку.

            Під час пленарного засідання селищної ради контроль за дотриманням Регламенту покладається на головуючого на пленарному засіданні, секретаря селищної ради та виконкому та  голову постійної мандатної комісії, з питань депутатської діяльності ,регуляторної

політики, з питань планування,  фінансів ,бюджету та соціально-економічного розвитку.

Стаття 3.

            Селищна рада здійснює  свою роботу відкрито, у взаємодії з засобами масової інформації.

Стаття 4.

            Пленарні засідання ради, засідання постійних комісій є відкритими і гласними, за винятком випадків, передбачених Законами України і даним Регламентом.

            Гласність роботи селищної ради забезпечується:

 • публікацією звітів пленарних засідань ради, постійних комісій та інших комісій, а також проектів рішень та рішень ради;
 • розповсюдженням інформації про роботу селищної ради в різних засобах масової інформації.

Стаття 5.

            За рішенням селищної ради, більшістю голосів від загального складу ради, можуть проводитись закриті пленарні засідання селищної ради.

            На закритому пленарному засіданні ради мають право бути присутні: селищний голова, секретар ради та виконкому, депутати селищної ради, заступник селищного голови, члени виконкому ради, посадові особи, які здійснюють державний контроль і нагляд за діяльністю органів і посадових осіб місцевого самоврядування.

            Селищний голова, за погодженням з постійними комісіями і секретарем ради та виконкому, визначає коло осіб, які можуть бути присутніми на закритому пленарному засіданні ради.

            Селищна рада в кінці закритого пленарного засідання приймає рішення щодо розповсюдження або публікації матеріалів даного засідання.

 

 

 

Розділ 2.  Депутат селищної ради

Глава 1. Організація діяльності

Стаття 6.

Депутат селищної ради набуває свої повноваження в результаті обрання його до селищної ради відповідно до Закону України „Про місцеві вибори”.

Повноваження депутата починаються з дня відкриття першої сесії селищної ради – з моменту офіційного оголошення підсумків виборів Комишанською селищною виборчою комісією – і закінчується в день відкриття першої сесії Комишанської селищної ради нового скликання, крім передбачених  законом випадків дострокового припинення повноважень депутата селищної ради.

Суперечки щодо набуття повноважень депутата селищної ради вирішуються судом.

Стаття 7.

            Депутату селищної ради забезпечуються умови для повної і ефективної реалізації його прав і обов’язків, визначених Конституцією України, Законами України „Про місцеве самоврядування в Україні”, „Про статус депутатів місцевих рад”, цим Регламентом.

Після набуття депутатом повноважень він приймає присягу, йому видається посвідчення і нагрудний знак.   

Стаття 8.

Депутат селищної ради представляє в селищній раді інтереси виборців свого округу, діє в інтересах своєї селищної територіальної громади, має всю повноту прав, що забезпечують його активну участь у діяльності ради та органів, котрі нею утворюються, несе обов’язки перед виборцями, радою та її органами, виконує їх доручення. Депутат селищної ради, крім секретаря ради та виконкому, повинен входити до складу однієї з постійних комісій ради.

Стаття 9.

            Депутат селищної ради користується правом ухвального голосу з усіх питань, що розглядаються на засіданні селищної ради та її органів, до складу яких він входить. Депутат набуває права ухвального голосу з моменту визнання  його повноважень.

            Кожний депутат у селищній раді та її органах, до складу яких він входить, має один голос, передача голосу не допускається.

            Депутат селищної ради, який не входить до складу відповідного органу ради, може брати участь у його роботі  з правом дорадчого голосу.

            Селищна рада на пленарних засіданнях має право заслуховувати повідомлення депутатів про роботу в раді, виконання ними доручень ради.

            У разі пропуску депутатом протягом року більше половини пленарних засідань ради або засідань постійної комісії, членом якої він є, невиконання ним без поважних причин рішень і доручень ради та її органів, селищна рада може звернутися до виборців з пропозицією про відкликання такого депутата у встановленому законом порядку.

Стаття 10.

            Депутат зобов’язаний зареєструватися і бути особисто присутнім на засіданнях селищної ради та її органах, до яких його обрано.

            Участь у засіданнях ради та її органів, виконання доручень ради є підставою для відкладення депутатом усіх інших службових справ.

             Відсутність депутата на засіданнях селищної ради та її органів, до яких його обрано, допускається лише з поважних причин.

Стаття 11.

            Депутат селищної ради має право:

1) обирати і бути обраним до органів відповідної ради;

2) представляти виборців, фракцію в раді та її органах;

3) пропонувати питання для розгляду їх радою та її органами;

4)вносити пропозиції і зауваження до порядку денного засідань ради та її органів, порядку розгляду обговорюваних питань та їх суті;

5) вносити на розгляд ради та її органів пропозиції з питань, пов’язаних із його депутатською діяльністю;

6) вносити на розгляд ради та її  органів проекти рішень з питань, що належать до їх відання, поправки до них;

7) висловлюватися щодо персонального складу утворюваних радою органів і кандидатур посадових осіб, які обираються, призначаються або затверджуються радою;

8) порушувати питання про недовіру  селищному голові, розпуск органів, утворюваних радою, та звільнення посадових осіб місцевого самоврядування;

9) брати участь в  обговоренні питань, віднесених до відання селищної ради та її органів, звертатися із запитами, ставити запитання доповідачам, співдоповідачам, головуючому на засіданні;

10) вносити пропозиції про заслуховування на пленарному засіданні ради звіту чи інформації будь-якого органу або посадової особи,  підзвітних чи  підконтрольних раді,  а також  з питань, що віднесені до компетенції ради , інших органів і посадових осіб, які діють на її території;

11)  порушувати в раді та її органах питання про необхідність перевірки роботи підзвітних та підконтрольних раді органів, підприємств, установ, організацій;

12) виступати з обґрунтуванням  своїх пропозицій та з мотивів голосування, давати довідки;

13) ознайомлюватися з текстами своїх виступів у протоколах засідань ради та її органів до їх опублікування;

14) оголошувати на засіданнях ради та її органів тести звернень, заяв, пропозицій громадян або їх об’єднань, якщо вони мають суспільне значення;

15) об’єднуватися  з іншими  депутатами селищної ради в депутатські групи, фракції, які діють відповідно до Закону України "Про статус депутатів місцевих ради" та Регламенту селищної ради;

16) передавати головуючому тексти своїх не виголошених виступів, пропозицій і зауважень з обговорюваного питання для включення  до протоколу засідання ради або її органу, в якому він бере участь;

17) мати інші права, що випливають із законодавства України та рішень ради;

18) депутати селищної ради звільняються від виконання  виробничих  чи  службових обов’язків на час сесій, засідань постійних (тимчасових) комісій, інших комісій, робочих груп, створених селищною радою як її органи, виконкому селищної ради,  в роботі яких вони беруть участь.

            Депутат селищної ради має право на депутатське звернення, депутатський запит та депутатське запитання. Інші права та обов’язки депутата селищної ради визначаються Законом України „Про статус депутатів місцевих рад”.

Глава 2. Депутатські групи та фракції

Стаття 12.

            Для спільної роботи по здійсненню депутатських повноважень у виборчих округах депутати селищної ради можуть на основі їх взаємної згоди об’єднуватися в депутатські групи. Депутати селищної ради об’єднуються в депутатські групи за єдністю території їх виборчих округів, спільністю проблем, які вони вирішують.

            Повноваження депутатських груп є похідними від депутата селищної ради, передбачених Законом України   „Про статус депутатів місцевих рад”.

            Депутатська група може бути утворена в будь-який час протягом строку повноважень селищної ради даного скликання за рішенням зборів депутатів ради, які виявили бажання увійти до її складу. Депутатські групи складаються не менш як з п’яти  депутатів ради.

            Депутати, які входять до складу депутатської групи, обирають особу, яка очолює депутатську групу.

            Депутатська група реєструється селищною радою за поданням особи, яка очолює депутатську групу, до якого додається підписане депутатами цієї групи письмове повідомлення про створення депутатської групи із зазначенням її назви, персонального складу її членів.

            Селищна рада сприяє діяльності зареєстрованих нею депутатських груп і може заслуховувати повідомлення про їх діяльність.

            Депутати селищної ради на основі єдності поглядів, або партійної належності депутатів  з чисельністю не менше п’яти депутатів  ради формують депутатські фракції. До складу депутатських фракцій можуть входити також позапартійні депутати селищної ради, які підтримують політичну спрямованість фракції.

            Порядок вступу до фракції та виходу з неї визначається самою фракцією. Депутат селищної ради може входити до складу лише однієї фракції. Рішення про об’єднання депутатів у фракцію доводиться до відома депутатів селищної ради головуючим на пленарному засіданні селищної ради.

            Організація діяльності депутатських фракцій покладається на селищного голову.

Стаття 13.

            Кожна депутатська група, фракція повинна бути зареєстрована в селищній раді. Депутатська група, фракція селищної ради реєструється після оголошення,  на пленарному засіданні селищної ради,  головуючим заяви про створення такої групи або фракції, з зазначенням її назви, кількісного, персонального складу, особи уповноваженої її представляти. Заява підписується персонально депутатами селищної ради .

            Повна та скорочена назва депутатської групи, фракції селищної ради повинна збігатися з назвою відповідної партії.

            Депутати, які входять до складу депутатської групи, фракції обирають керівника, який очолює депутатську групу, фракцію.          

Стаття 14.

Права депутатських груп, фракцій:

 • на пропорційне представництво в постійних та тимчасових комісіях ради;
 • попередньо обговорювати кандидатури посадових осіб, яких обирає, призначає чи затверджує рада;
 • на гарантований виступ свого представника на пленарному засіданні ради з кожного питання порядку денного сесії ради;
 • об’єднувати зусилля з іншими групами, фракціями для створення більшості в раді чи опозиції;
 • здійснювати інші права, передбаченими законами України.

            Крім того, депутати, депутатські групи та фракції можуть вільно співпрацювати між собою шляхом створення депутатських об’єднань і неформальних груп, які не підлягають реєстрації і не мають права,  установлених цим Регламентом.

 

Розділ 3. Органи  селищної ради та порядок їх формування

Глава 1. Постійні комісії селищної ради

Стаття 15.

          Постійні комісії є органами ради, що обираються з числа її депутатів, для вивчення попереднього розгляду й підготовки питань, які належать до їх відання, здійснення контролю за виконанням рішень ради, її виконавчого комітету.

Стаття 16.

          Постійні комісії селищної ради охоплюють всі сфери діяльності, пов’язані з виконанням власних повноважень органами місцевого самоврядування, їх перелік визначається відповідним рішенням селищної ради.

          Постійні комісії створюються селищною радою не пізніше, ніж на другій сесії селищної ради.

          Повноваження постійних комісій визначаються Законом України „Про місцеве самоврядування в Україні” та Положенням про постійні комісії селищної ради, що затверджується відповідним рішенням селищної ради не пізніше, ніж на другій сесії новообраної ради.

Стаття 17.

          Постійні комісії обираються радою на строк її повноважень у складі голови комісії, заступника голови комісії та членів комісії.

            Депутат селищної ради може бути членом тільки однієї постійної комісії.

            Кандидатури для обрання голів постійної комісії селищної ради подаються селищним головою після консультацій з депутатами.

            Всі інші питання структури комісії вирішуються відповідною комісією.

Стаття 18.

            Робота постійних комісій селищної ради проводиться у відповідності до планів, які є складовою частиною плану роботи селищної ради на кожен рік, що затверджується відповідним рішенням селищної ради.

            Порядок денний кожного окремого засідання постійної комісії розробляється її головою на підставі плану роботи селищної ради, з урахуванням пропозицій членів комісії і надається  секретарю  селищної ради та виконкому до відома. Порядок денний засідання комісії затверджується рішенням комісії.

Стаття 19.

            Засідання постійної комісії селищної ради скликається головою в міру необхідності, але не рідше одного разу на два місяці  і є правочинна, якщо в них бере участь не менше половини від загального складу комісії. Засідання комісії  може бути скликане позачергово на вимогу депутатів, які складають не менше половини від складу комісії.    

Стаття 20.

            Депутат селищної ради, член комісії, зобов’язаний бути присутнім на її засіданні і брати в ньому активну участь.

            Якщо депутат не може прибути на засідання комісії, він зобов’язаний повідомити про це голову комісії, секретаря ради та виконкому (письмово, усно, за телефоном).

Стаття 21.

            Постійна комісія для вивчення питань, розробки проектів рішень ради може:

 • створювати тимчасові підготовчі комісії і робочі групи з числа членів комісії з залученням представників громадськості, вчених і спеціалістів;
 • проводити спільні засідання з іншими постійними комісіями селищної ради, відповідними комісіями інших рад, тимчасовими контрольними комісіями.

У такому разі протоколи засідань підписуються головами комісій.

Стаття 22.

            У роботі постійних комісій беруть участь запрошені:

заступник селищного голови з питань діяльності виконавчих органів ради, спеціалісти виконавчих органів ради, керівники господарств і організацій, які визначені комісією доповідати з питань порядку денного засідання постійної комісії.

            Депутати мають право брати участь у засіданнях постійних комісій, до складу яких вони не обрані, з правом дорадчого голосу.

Стаття 23.

            За результатами вивчення і розгляду питань секретарем постійної комісії складається протокол, який підписується головою та секретарем комісії. У протоколі комісії повинно бути відображено чітку позицію з розглянутого питання й прийнято відповідні висновки та рекомендації. Такі висновки  і  рекомендації постійної комісії приймаються більшістю голосів від загального складу комісії і підписуються головою комісії, а в разі його відсутності – заступником голови або секретарем комісії. Оформлений протокол не пізніше, як на третій день після проведення засідання комісії, підписується головою і секретарем комісії. Витяги із протоколів засідань постійних комісій, завірені печаткою апарату селищної ради, надаються згідно з рекомендаціями комісій та на письмове звернення зацікавлених осіб, подане на ім’я секретаря ради та виконкому.

            При вирішенні питань, які безпосередньо стосуються інтересів виборців даного округу, профільна комісія розглядає такі питання за участю депутата від цього округу.

Стаття 24.

            Постійні комісії, депутатські групи розглядають на своїх засіданнях запропоновані проекти рішень сесій ради, дають щодо них свої висновки і рекомендації, надають їх робочій групі, яка готує питання на сесію селищної ради, доповідає про свої висновки.        

Стаття 25.

            У засіданнях постійних комісій, депутатських груп і фракцій, за необхідності, можуть брати участь з правом дорадчого голосу депутати селищної ради, які не входять до їх складу.

            На запрошення постійних комісій, депутатських груп і фракцій на засіданнях можуть бути присутні представники державних органів виконавчої влади, громадських організацій та інші посадові особи.

            Засідання депутатських груп і фракцій протоколюються.

 

Розділ  4. Форми діяльності селищної ради

Глава 1. Порядок скликання, підготовка та проведення сесії селищної ради та їх пленарних засідань

Стаття 26.

            Селищна рада проводить свою роботу сесійно. Сесія складається із засідань постійних комісій і пленарних засідань селищної ради.

Стаття 27.

            Сесії селищної ради скликаються селищним головою в міру необхідності, але не менше одного разу на квартал, а пленарні засідання проводяться , за необхідністю  щомісяця.

Стаття 28.

            Сесія може бути також скликана секретарем селищної ради та виконкому у випадках:

 • відповідно до доручення селищного голови;
 • якщо селищний голова без поважних причин не скликає сесію у двотижневий строк, за пропозицією не менш як однієї третини депутатів, від загального складу ради, виконавчого комітету селищної ради;
 • якщо сесія не скликається селищним головою у строки, передбачені Законом України „Про місцеве самоврядування в Україні” та цим Регламентом.

Стаття 29.

            У разі, якщо селищний голова або секретар селищної ради та виконкому у двотижневий строк не скликають сесію, на вимогу не менш як однієї третини депутатів від загального складу селищної ради, виконавчого комітету селищної ради, сесія може бути скликана депутатами селищної ради, які становлять не менш як одну третину складу ради, або постійною комісією селищної ради.

Стаття 30.

            Розпорядження або повідомлення про скликання сесії селищної ради доводиться до відома депутатів ради і населення селищ через засоби масової інформації не пізніше як за десять  днів до її пленарного засідання, а у виняткових випадках – не пізніше як за день до нього, із зазначенням часу скликання, місця проведення та питань, які передбачаються винести на розгляд сесії при суворому дотриманні  положень чинного Регламенту, щодо підготовки питань і широкому ознайомленні депутатів зі змістом всіх питань.

            Повідомлення депутатів селищної ради та запрошених здійснюється письмово, усно, за телефоном не пізніше, як за п’ять днів до дня чергової сесії, або протягом дня, що  передує дню проведення позачергової  сесії.

Стаття 31.

            Пропозиції щодо скликання сесії селищної ради у тому числі і позачергової, подаються селищному голові секретарем селищної ради та виконкому, головою постійної комісії , однією третиною депутатів селищної ради від її складу, заступником селищного голови з питань діяльності виконавчих органів ради у письмовому вигляді із зазначенням питань, для розгляду яких пропонується скликати сесію і обґрунтуванням необхідності її скликання.

Стаття 32.

            Сесія селищної ради є повноважною, якщо на її пленарному засіданні бере участь більше половини депутатів від загального складу селищної ради.

Стаття 33.

            Пленарне засідання сесії селищної ради відкриває і веде селищний голова, або секретар селищної ради та виконкому, у випадках, передбачених частиною шостою статті 46 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні"

Стаття 34.

            При обговоренні звіту селищного голови, або при обговоренні питання, що стосуються  особисто селищного голови, сесію веде секретар ради та виконкому.

Стаття 35.

            Депутат селищної ради зобов’язаний бути присутнім на сесії ради і брати активну участь в її роботі. У разі неможливості прибуття на сесію, депутат зобов’язаний повідомити про це селищного голову, або секретаря ради  та виконкому до початку роботи сесії (письмово, усно, за телефоном).

Стаття 36.

            У роботі сесії селищної ради беруть участь запрошені. Список запрошених складається робочою групою і погоджується з селищним головою або з секретарем ради  та виконкому.

            У засіданні селищної ради беруть участь, за пропозицією постійних комісій: заступник селищного голови, члени виконкому, спеціалісти виконкому, керівники господарств і організацій, голови районних у місті рад, голова міської ради і їх заступники, депутати різних рівнів з правом дорадчого голосу.

            Список громадян, які подали заяви  на участь у пленарному засіданні селищної ради, погоджується секретарем селищної ради та виконкому  з повідомленням селищного голови.

 

Глава 2. Підготовка питань  та проектів рішень на розгляд  сесії  селищної ради

Стаття 37.

            Пропозиції щодо  питань  та проектів рішень на розгляд селищної ради вносяться депутатами селищної ради, постійними комісіями, виконавчим комітетом, загальними зборами громадян.

            Пропозиції щодо прийняття рішень, які відповідно до закону є регуляторними актами, вносяться з урахуванням вимог Закону України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності" .

            Підготовка питань та проектів рішень на розгляд сесії селищної ради здійснюється депутатами, депутатськими постійними комісіями, виконавчими органами селищної ради (далі суб’єктами подання).

 

 

Стаття 38.

            Підготовка сесії здійснюється постійними комісіями, виконавчим комітетом ради, робочою групою, яка утворюється радою і складається з числа депутатів селищної ради.

            Для підготовки питань селищна рада може утворювати підготовчі комісії, із залученням представників громадськості, вчених і спеціалістів.

Стаття 39.

            Виконавчий комітет попередньо розглядає :

 • проекти селищних програм соціально-економічного розвитку, цільових програм з інших питань та звітів про їх виконання;
 • проект селищного бюджету , затвердження звітів про виконання селищного бюджету за відповідний період, внесення змін до селищного бюджету;
 • структуру виконавчих органів селищної ради та внесення змін до неї;
 • проекти регуляторних актів.

Стаття 40.

            Проекти рішень з питань, що не передбачені ст. 39 Регламенту, готуються відповідними спеціалістами виконавчого комітету селищної ради після попереднього розгляду відповідної постійної комісії на підставі наданих нею висновків та рекомендацій.

Стаття 41.

            За результатами вивчення питання виконавчий орган селищної ради, який здійснював його підготовку, або виконавчий комітет, у разі підготовки ним проектів рішень з питань, зазначених у                   ст. 39 Регламенту, подає робочій групі необхідні довідки, доповідні записки, заходи, або пропозиції та проект рішення сесії, який повинен вміщувати в собі:

 • глибокий аналіз обговорюваного питання, об’єктивну та принципову оцінку справ, чітко сформульовані мету та завдання, строки виконання та конкретних виконавців, осіб, які здійснюють контроль.

        Проект візується керівником виконавчого органу ради, який готував матеріали.

До проекту додаються:

 • список осіб, яких необхідно запросити на сесію на розгляд цього питання;
 • якщо є особливі думки членів комісії, або заперечення по суті з боку осіб, діяльність яких розглядалася, або які погоджують проект рішення;
 • список на розсилку рішення.

Стаття 42.

            Відповідальною особою за підготовку вище зазначених документів є особа, якій згідно з планом підготовки сесії, планом роботи ради, доручена підготовка питання.

Стаття 43.

            Проекти рішень з питань, що вносяться на розгляд селищної ради та необхідні матеріали, тиражуються відповідальними за підготовку в необхідній кількості і надаються для попереднього розгляду робочою групою і постійними комісіями селищної ради не пізніше як за 21 робочий день до чергової сесії. У випадку позачергової сесії – за 21 робочий день.

Стаття 44.

            Робоча група спільно з виконавцями надає документи з питань, які готуються на сесію, для розгляду у відповідних постійних комісіях. За необхідності, проводиться доопрацювання документів у погодженні з зауваженнями та пропозиціями, які надійшли в процесі обговорення. При підготовці документів робоча група визначає припустимі витрати часу на розгляд питання на сесії. Після розгляду проектів рішень постійними комісіями робоча група узагальнює їх висновки і рекомендації і подає на розгляд сесії ради.

Стаття 45.

            Проекти рішень селищної ради, які виносять на сесію, подаються разом з обґрунтуванням необхідності їх розробки, розгорнутою характеристикою мети, завдань і основних положень майбутніх рішень, а також очікуваних соціально-економічних наслідків їх запровадження.

            За необхідності фінансових витрат для реалізації рішення до проекту додається його економічне обґрунтування.

Стаття 46.

            За необхідності здійснення контролю за виконанням рішення, контроль покладається на постійну комісію.

 

 

Стаття 47.

            Виконавці проектів рішень беруть участь в їх обговоренні на всіх етапах: в робочій групі, постійних комісіях.

Стаття 48.

            Селищний голова, секретар ради та виконкому  або депутат ради мають право приймати рішення про проведення широкого обговорення проекту рішення зі своїми виборцями.

Стаття 49.

            Якщо під час роботи над проектом не досягнуто згоди всіх учасників, то на розгляд сесії виноситься одночасно альтернативні проекти рішень, або окремі питання розбіжностей за ними.

Альтернативні проекти рішень розглядаються в порядку, передбаченому для прийняття рішень.

Стаття 50.

            Зміст альтернативних варіантів проекту рішення доводиться до всіх депутатів селищної ради не пізніше, ніж за 5 днів до розгляду на сесії ради. У випадку позачергової сесії – за один день. Поправки до проекту рішення вносяться в письмовій формі. Робоча група, або постійна комісія, яка відповідальна за підготовку рішення, розглядає, приймає, або вносить для голосування на пленарному засіданні проекту рішення із змінами та доповненнями.

Стаття 51.

            Після прийняття рішень ради з питань, які розглядалися на сесії, доопрацювання рішень за підсумками голосування на сесії, проводиться виконавцями проектів рішень в триденний строк.

            У разі недотримання виконавчими органами селищної ради встановленого терміну доопрацювання рішень селищної ради, секретар ради та виконкому надає селищному голові відповідне подання для застосування до посадових осіб, які порушили термін, засобів адміністративного впливу.

            Рішення селищної ради підписує селищний голова в строк не більше десяти днів з дня його затвердження сесією селищної ради.

            Не пізніше як у десятиденний строк після прийняття рішень секретар селищної ради забезпечує доведення їх до виконавців.

            Перший примірник візується секретарем ради та виконкому, головою постійної комісії, заступником селищного голови, спеціалістом І-категорії , юрисконсультом, виконавцем.

 

Глава 3. Порядок денний сесії селищної  ради

Стаття 52.

            Порядок денний сесії селищної ради формує секретар ради та виконкому   на підставі:

 • плану роботи селищної ради.
 • пропозицій:
 • селищного голови;
 • постійних комісій;
 • окремих депутатів;
 • виконавчого комітету селищної ради;
 • робочої групи з підготовки питань сесії;
 • загальних зборів громадян.

Стаття 53.

            Порядок денний та порядок розгляду питань, внесених до нього, затверджуються на початку пленарного засідання сесії шляхом голосування більшості голосів від загального складу ради.

Стаття 54.

            Голосування проводиться, як за кожною пропозицією про зміну порядку денного, так і за черговістю розгляду питань.

            Порядок денний  приймається більшістю голосів від загального складу ради.

Стаття 55.

            До порядку денного, до його затвердження, можуть бути включені, за пропозицією селищного голови, секретаря ради та виконкому, постійних комісій, окремих депутатів, інші питання у випадках коли:

 • для прийняття рішення з цих питань не треба додаткових інформаційних матеріалів та не передбачених бюджетом фінансових витрат;
 • підтверджується наявність у депутатів усіх необхідних для розгляду цього питання матеріалів;
 • питання потребує негайного вирішення (при цьому проект рішення розповсюджується серед депутатів в процесі роботи сесії).

            Кожна з таких пропозицій ставиться на голосування і вважається прийнятою, якщо за неї проголосувала більшість від загального складу ради.

Стаття 56.

            У порядку денному кожної сесії ради передбачається час для депутатських запитів, заяв та іншого.

 

Глава 4 . Організація роботи пленарного засідання сесії селищної ради

Стаття 57.

Реєстрація депутатів, що прибули на пленарне засідання сесії, проводиться перед його початком , а також у ході пленарного засідання сесії, в міру її необхідності.

Стаття 58.

            Головуючий на пленарному засіданні інформує депутатів про кількість присутніх і відсутніх на ньому депутатів, а також про запрошених на сесію.

Стаття 59.

            Регламент роботи пленарного засідання сесії встановлюється радою. Рішення про затвердження Регламенту приймається більшістю голосів від загального складу ради. Пленарне засідання ради, як правило, починається о 14:00 годині і закінчується о 15:30 год.

            Перерва в засіданні сесії до 10 хвилин оголошується за вимогою селищного голови, секретаря ради та виконкому, постійної комісії, депутатської групи, фракції.

Стаття 60.

            Час для доповідей надається в межах до 20 хвилин, співдоповідей – до 10 хвилин, виступаючим в обговоренні до 5 хвилин, для повторних виступів, заяв, запитань, пропозицій, довідок – до 3 хвилин.

            В окремих випадках, за погодженням з більшістю депутатів, присутніх на сесії, головуючий має продовжити час конкретному виступаючому.

Стаття 61.

            Головуючий на засіданні:

 • надає слово для доповідей та виступів у послідовності, затвердженій порядком денним та згідно з поданими секретаріатом сесії списками депутатів та запрошених, які виявили бажання виступити;
 • організовує обговорення питань;
 • ставить на голосування проект рішень, пропозиції, доповнення та зміни до них у порядку їх надходження;
 • оголошує результати голосування;
 • забезпечує порядок у залі засідань, не допускає виступів осіб, які не є депутатами;
 • слідкує за дотриманням Регламенту роботи;
 • не допускає будь-якого тиску на депутатів при обговоренні питань з метою можливості зміни результатів голосування;
 • повинен уникати реплік коментування з приводу поданих пропозицій, прояву емоцій, симпатій та антипатій.

Стаття 62.

            З метою забезпечення нормальної роботи пленарного засідання сесії  (гласності, об’єктивності, відповідності законам України, даному Регламенту) на початку пленарного засідання, до формування порядку денного, утворюються робочі групи із залученням спеціалістів апарату виконкому селищної ради.

            Вони вважаються обраними, якщо за них проголосувала більшість депутатів від загального складу ради.

Стаття 63.

            Для підготовки питань, що вносяться на розгляд чергової сесії селищної ради, на кожному пленарному засіданні селищна рада утворює з числа депутатів, представників постійних комісій селищної ради, робочу групу. До складу робочої групи з підготовки питань сесії може входити секретар селищної ради та виконкому.

Стаття 64.

            Для юридичного забезпечення роботи сесії під час засідань, а також на засіданнях постійних комісій, депутатських груп і фракцій присутній спеціаліст І категорії, юрисконсульт виконавчого комітету селищної ради, який дає консультації про відповідність запропонованих проектів рішень законодавчим актам України із правових питань.

Стаття 65.

            На пленарних засіданнях ради мають право бути присутні жителі селищ за попереднім поданням заяви на ім’я секретаря ради та виконкому за п’ять днів до пленарного засідання.

            Список запрошених на пленарне засідання ради складають голови постійних депутатських комісій, груп, фракцій, який погоджується з селищним головою і секретарем ради.

            Реєстрація запрошених здійснюється до початку роботи пленарного засідання.

            Головуючий на пленарному засіданні повідомляє про присутніх на засіданні.

            Особи, які присутні на пленарних засіданнях селищної ради, займають у залі місця, що відведені для запрошених. Вони не мають права втручатися в роботу пленарного засідання, зобов’язані не порушувати порядок роботи депутатів, стримуватися від публічного прояву свого ставлення до того, що відбувається на засіданні. Вони мають право виступати, якщо буде дано дозвіл більшістю від присутніх на пленарному засідання сесії  депутатів.

            У випадку порушення порядку (викрики, сміх, тупіт, оплески, некоректна поведінка тощо) на підставі рішення селищної ради та за розпорядженням головуючого, запрошені на засідання особи можуть бути виведені із залу засідань селищної ради.

Стаття 66.

            Заяви про надання слова для виступу подаються депутатами на ім’я головуючого на пленарному засіданні через секретаря сесії.

            Головуючий може надати слово для виступу і за усним зверненням депутата.

            На заявах, що надходять від депутатів щодо виступів, секретарем проставляється час надходження і порядковий номер, після чого вони передаються головуючому на засіданні.

            Головуючий на пленарному засіданні сесії може надати слово для виступу в обговоренні питання, що розглядається радою, також особам, запрошеним на пленарне засідання сесії, і які записалися для виступу.

            При цьому депутати селищної ради мають право на першочерговий виступ. Селищний голова, секретар ради та виконкому мають право взяти слово для виступу в будь-який час із дотриманням Регламенту.

            Депутат ради може виступати, ставити запитання, надавати довідки та репліки  з одного і того ж питання не більше трьох разів.

            Інші форми участі депутата в обговоренні питання на пленарному засіданні не допускається.

Стаття 67.

            На пленарному засідання до своїх виступів, оголошень, заяв, питань депутати і запрошені зобов’язані назвати себе.

            Виступаючий на сесії не повинен відхилятися від теми обговорення, використовувати у своїй мові некоректні вислови, закликати до незаконних і насильницьких дій.

            Головуючий у цих випадках повинен попередити виступаючого.

            Після повторного попередження виступаючий позбавляється слова.

            Вказаним особам слово для повторного виступу з обговорюваного питання не надається, якщо інше рішення не буде прийняте більшістю від присутніх на сесії депутатів.

Стаття 68.

            З питань адміністративного, господарського і соціально-культурного розвитку, які розглядає рада, як правило, заслуховується співдоповідь голови відповідної постійної комісії (або декількох постійних комісій) ради, якщо постійна комісія не виступає з доповіддю з даного питання.

Стаття 69.

            Обговорення питання, яке розглядає сесія, припиняється за рішенням ради. При постановці питання про припинення дебатів головуючий формує альтернативні пропозиції з обговорювання питання, інформує про кількість депутатів, які записалися і виступили, з’ясовує, хто наполягає на наданні слова.

            Після припинення дебатів доповідачі мають право виступати із заключним словом.

            Якщо депутат записався для виступу, але йому не було надано слово, то, на його прохання, текст даного виступу включається до протоколу сесії. Для цього на тексті слід зробити помітку “До протоколу”.

Стаття 70.

            Рада може доручити відповідній комісії або декільком постійним комісіям ради розробити, відредагувати і внести на її розгляд остаточний проект рішення ради з питання, що розглядається.

 

 

Стаття 71.

            Робота селищної ради ведеться державною мовою. Якщо депутат не володіє державною мовою, здійснюються виступи депутатів на засіданнях селищної ради та її органів російською мовою.

            Пленарні засідання селищної ради протоколюються. Копії цих протоколів та матеріали до них можуть бути надані депутату селищної ради за його письмовим зверненням, поданням на ім’я секретаря селищної ради та виконкому, із відшкодуванням необхідних на це витрат.

 

Розділ  5.  Процедурні питання

Глава 1. Види  голосування і процедури прийняття  рішень селищної ради

Стаття 72.                                                                                                                                                                                    Рішення ради приймаються відкритим поіменним голосуванням, окрім випадків передбачених пунктами 4 і 16 статті 26, пунктами 1, 29 і 31 статті 43 та статтями 55, 56 цього Закону, в яких рішення приймаються таємним голосуванням. Результати поіменного голосування підлягають обов’язковому оприлюдненню та наданню за запитом відповідно до Закону України «Про доступ до публічної інформації». На офіційному веб-сайті ради розміщуються в день голосування і зберігаються протягом необмежного строку всі результати поіменних голосувань. Результати поіменного голосування є невід’ємною частиною протоколу.

Стаття 73.

            Рада приймає рішення відкритим, поіменним або таємним голосуванням. Таємне голосування в обов’язковому порядку проводиться у випадках:

 • дострокового припинення повноважень селищного голови;
 • обрання та звільнення секретаря ради.

Стаття 74.

            Пропозиція про таємне або поіменне голосування виноситься на розгляд сесії, якщо на його проведенні наполягають депутати, постійна комісія, депутатська група, окремий депутат. Таємне, або поіменне голосування проводиться, якщо за цю пропозицію проголосувала більшість присутніх на пленарному засіданні ради депутатів.

Стаття 75.

            При проведенні голосування підрахунок голосів доручається лічильній групі депутатів, склад якої визначається селищною радою.

Стаття 76.

            Перед початком відкритого голосування головуючий вказує кількість пропозицій, узагальнює, чи уточнює формулювання, нагадує, якою більшістю голосів може бути прийняте рішення.

            Голосування проводить шляхом підняття руки.

Стаття 77.

            Порядок проведення таємного голосування, форма бюлетенів встановлюються лічильною комісією.

            Результати таємного голосування оформлюються протоколами лічильної комісії, які підлягають затвердженню на сесії відкритим голосуванням.

Стаття 78.

            Після підрахунку голосів головуючий оголошує результати голосування.

Стаття 79.

            В усіх випадках голосування депутат особисто зобов’язаний здійснити своє право на голосування.

            Депутати, відсутні під час голосування, не мають права подавати свій голос пізніше.

Стаття 80.

            Повторно голосування проводиться тільки за рішенням ради (за пропозицією депутата, або групи депутатів) більшістю від загального складу ради.

Стаття 81.

            Кожна поправка, доповнення, зміни, пропозиція обговорюються і вносяться на голосування окремо, якщо на цьому наполягає депутат.

Стаття 82.

            Після оголошення про голосування слово для обговорення не надається, за винятком пропозицій щодо порядку проведення даного голосування.

Стаття 83.

            Призначення на посаду, щодо якої передбачено прийняття рішення ради, здійснюється шляхом голосування запропонованих кандидатур.

            Якщо жодна з кандидатур не отримала половини голосів від загального складу ради, проводиться повторне голосування за двома кандидатурами, які отримали найбільшу кількість голосів.

 

Глава 2.  Дисципліна та етика пленарних засідань селищної ради

Стаття 84.

            Присутні на пленарних засіданнях селищної ради не повинні користуватися мобільними телефонами, не повинні вживати образливі висловлювання та непристойні і лайливі слова.

Стаття 85.

            Якщо виступаючий перевищує час, відведений для виступу, то головуючий може додати одну хвилину для закінчення промови виступаючого. Якщо  виступаючий і після цього перебільшує час, то головуючий на пленарному засіданні звертається до нього з вимогою припинити виступ.   

            Якщо головуючий звертається до виступаючого з цих підстав, останній повинен припинити свій виступ.

            Та частина виступу промовця, яка виголошена після висловлення вимоги про припинення виступу, не враховується в протоколі.

Стаття 86.

            Якщо депутат своєю поведінкою заважає проведенню пленарного засідання, головуючий попереджає його персонально і закликає до порядку.

            Після повторного попередження протягом пленарного засідання головуючий може поставити на розгляд селищної ради питання про позбавлення депутата слова на пленарному засіданні селищної ради.

 

Розділ 6.  Матеріально-технічне забезпечення сесії

Стаття 87.

            Матеріально-технічне забезпечення пленарного засідання селищної ради організовує селищний голова і секретар ради та виконкому, на вимогу яких повинні бути забезпечені:

 • безперебійна робота друку матеріалів сесії селищної ради;
 • обладнання місць президії.

 

Розділ 7.   Прикінцеві положення

Прийняття і зміни Регламенту, відповідальність за його порушення

Стаття 88.

            Даний Регламент приймається, доповнюється і змінюється на підставі рішення ради.

Стаття 89.

            Зміни до Регламенту, внесені у встановленому порядку, стають постійною нормою і вносяться до основного тексту.

Стаття 90.

            Зауваження щодо порушення Регламенту беруться до відома головуючим на засіданні невідкладно.

            Усі порушення Регламенту оголошують на сесії із зазначенням осіб, які допустили ці порушення.

Стаття 91.

            Неодноразове порушення Регламенту депутатом  є підставою для позбавлення його права на виступ у розгляді того чи іншого питання. Це рішення може прийняти головуючий, або рада.